JWET POUOU - REPONN TI KESYON SA POU YON KADO MONCASH

zafenou

Staff member

Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu de mathématiques.

La racine cubique d'un nombre est une valeur spéciale qui, lorsqu'elle est utilisée dans une multiplication trois fois, donne ce nombre. Exemple: 3 × 3 × 3 = 27, donc la racine cubique de 27 est 3
Nous avons un petit jeu pour vous ce matin.

La première personne qui répond correctement obtient l'équivalent de 10 $ en moncash ou digicel / natcom minutes.

Donnez-moi un nombre sans 0 que lorsque vous additionnez le cube de leurs chiffres, vous obtenez ce même nombre. Veuillez ne pas utiliser 1 comme ce nombre.

Le gagnant sera annoncé dans une semaine à partir d'aujourd'hui.

Seule la réponse publiée sur https://www.zafenou.com/board/forums/jwet-pou-ou.16/ sera qualifiée
===================================================================================================
Jodi a, nou pral jwe yon ti jwèt matematik byen facil.

Rasin kib on nonm se yon valè espesyal ki, lè yo itilize nan yon miltiplikasyon twa fwa, bay nonm sa. Egzanp: 3 × 3 × 3 = 27, kidonk rasin kib 27 se 3

Nou gen yon ti jwèt pou ou maten an.

Premye moun ki reponn kòrèkteman ap jwenn ekivalan $10 moncash oswa digicel / natcom minit.

Ban mwen yon nimewo san 0 ke lè ou ajoute kib chak nimewo yo, ou jwenn menm nimewo a. Tanpri pa itilize 1 tankou nimewo sa a.

Nap anonse moun ki genyen an nan 1 semèn de jodi an.

Se sèlman repons ki afiche nan https://www.zafenou.com/board/forums/jwet-pou-ou.16/
 

Attachments

  • JWET POU OU POU KADO MONCASH.png
    JWET POU OU POU KADO MONCASH.png
    954.9 KB · Views: 0
Last edited:

zafenou

Staff member
Le gagnant du jeu précédent est Cequer Alexandre

Sa réponse était 153 = (1 ^ 3 = 1) + (5 ^ 3 = 125) + (3 ^ = 27) = 1 + 125 + 27 = 153
 
Top